วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี

คุณ ศีลธรรม รอบวงจันทร์ ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี


คุณ ทองจันทร์ สินทร (เต้า) สมาชิก


คุณ มณีรัตน์ อ่อนอำพันธ์ (ทราย) สมาชิก
คุณ เพ็ญจันทร์ ไชยหานิจ(ตี้ด)สมาชิก
คุณ ทองดาว ประสาทนานนท์ กรรมการ


คุณ เมตตา ไชยธัยสง กรรมการ

คุณ สุชาดา นครคำสิงห์(แม็ง)กรรมการ
คุณ ฉัตรชัย แซ่ลิ้ม(เอ)กรรมการ

คุณ ยุภาพร แซ่ลิ้ม(อ้อย)กรรมการ
คุณ พัฒนพงษ์ รอบวงจันทร์(เปี๊ยก)รองประธาน


คุณ รุจิภรณ์ รอบวงจันทร์(ตุ๊ก)รองประธานคุณแม่พูลศรี รอบวงจันทร์(แม่แดง)ประธานกลุ่ม


รายชื่อสมาชิก กลุ่ม ขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี1. นาง พูลศรี รอบวงจันทร์ ประธาน
2. นาง รุจิภรณ์ รอบวงจันทร์ รองประธาน
3. นาย พัฒนพงษ์ รอบวงจันทร์ รองประธาน
4. นาง ยุภาพร แซ่ลิ้ม กรรมการ
5. นาย ฉัตรชัย แซ่ลิ้ม กรรมการ
6. นาง สุชาดา นครคำสิงห์ กรรมการ
7. นาง เมตตา ชัยไธสง กรรมการ
8. นาง ทองดาว ประสาทนานนท์ สมาชิก
9. นาง เพ็ญจันทร์ ไชยหานิจ สมาชิก
10. น.ส. มณีรัตน์ อ่อนอำพัน สมาชิก
11. นาง ทองจันทร์ สินทร สมาชิก
12. นาย ศีลธรรม รอบวงจันทร์ ที่ปรึกษา

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

พนักงานสาวสวย

แอคชั่น


คุณรุจิภรณ์ รอบวงจันทร์(ลูกสะใภ้)ออกทีวีคุณแม่พูลศรี รอบวงจันทร์ เจ้าตำหรับน่าทานมากครับบรรจุภัณฑ์หลายแบบให้เลือก


ขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี


การวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ SWOT
กำหนดทิศทาง ผลิตภัณฑ์ ขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี สินค้า โอทอป ระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ที่ 146 ม.3 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร 043-789187

จุดแข็ง

1 ผู้บริหารมีความรู้ ความชำนาญ ในการทำขนมเทียนแก้ว และการทำธุรกิจเป็นอย่างดี

2 มีช่องทางจำหน่ายที่แน่นอน

3 หาวัตถุดิบได้ง่ายในท้องถิ่น

4 รสชาด และ คุณภาพเป็นที่ยอมรับกว้างขวาง

5 บรรจุภัณฑ์สวยงามดึงดูดใจลูกค้าได้มาก

6 ตำแหน่งร้านอยู่ในทำเลที่ดีลูกค้ามาใช้บริหารสะดวก

7 ได้รับรางวัล โอทอป ระดับ 4 ดาว

จุดอ่อน

1 ขั้นตอนการทำขนมเทียนแก้วมีหลายขั้นตอน ใช้เวลามาก

2 ไม่มีโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดี

3 ขาดแรงงานที่มีฝีมือ

4 ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการทางตลาด

โอกาส

1 เป็นสินค้าที่อยู่คู่คนไทยมานาน คนนิยมรับประทาน เป็นของฝาก และ เอาไปทำบุญ

2 รัฐบาลสนับสนุน สินค้า โอทอป ธุรกิจ SME อย่างจริงจัง ทำให้มีโอกาสโด่งดังมี
ชื่อเสียง และ ขยายการผลิตเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า

3 ราคาถูกกว่าขนมชนิดอื่นๆ หลายอย่างตามท้องตลาด

อุปสรรค

1 ใช้วัสดุธรรมชาติในการผลิตเป็นหลัก ทำให้เสี่ยงต่อการขาดตลาดของวัตถุดิบ และ ราคาผันผวน

2 ขาดการสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนา นวัตกรรม กระบวนการผลิตให้ทันสมัย

3 ขาดเทคโนโลยีที่จะถนอมเก็บรักษาสินค้าให้สามารถเก็บไว้ได้นานๆ

ก หนดทิศทาง
วิสัยทัศน์ vision


ขนมไทย ภูมิปัญญาไทย ของฝากจากกันทรวิชัย

พันธกิจ mission

- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

- ส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทย ภายใต้เครื่องหมาย โอทอป

- ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว

- พัฒนาและสร้างวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

เป้าประสงค์ Goal

- ลูกค้าบริโภคสินค้าที่ดีมีคุณภาพทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ

- เพื่อความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีสินค้า โอทอป ระดับ 5 ดาว สร้างชื่อเสียงให้อำเภอกันทรวิชัย และ จังหวัดมหาสารคาม

โดย นาย พัฒนพงษ์ รอบวงจันทร์ นิสิต รปบ. รุ่น 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดขนมเทียนแก้วแม่พูลศรีรายละเอียดขนมเทียนแก้ว

ชื่อกิจการ ขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี
สถานที่ตั้ง 146 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 043-789187,08-49564220,08-50375758
ประเภทกิจการ จำหน่ายขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี ทั้งปลีก และ ส่ง
รูปแบบสินค้า
-เป็นขนมเทียนแก้วไส้เค็ม แป้งใสมองเห็นไส้ขนมมีขนาดพอดีคำ ห่อด้วยใบตองบรรจุในชะลอมสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นของฝาก

ประวัติและความเป็นมาของกิจการ
-กิจการเริ่มมาจากการทำกินกันในครอบครัว ทำบุญและฝากเพื่อน ญาติ พี่น้อง ต่อมามีคนติดใจในรสชาติ จึงได้สั่งทำส่วนที่เหลือจากที่สั่งก็นำไปขายที่ตลาด จนได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการว่าจ้างแรงงาน และลงทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมีแนวคิดในการทำให้เป็นสินค้าฝากประจำอำเภอ และจังหวัดโดยได้สั่งทำชะลอมไว้บรรจุขนมเทียนแก้วให้ดูดีขึ้น จนปัจจุบันได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น ปัจจุบันขนมเทียนแก้วเป็นสินค้า OTOP

จุดมุ่งหมายในการดำเนินกิจการ
-ต้องการขยายให้เป็นสินค้าประจำจังหวัด เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เพราะสินค้าของเรามีความแปลกใหม่และเหมาะสมเป็นของฝาก ของเยี่ยม เป็นของว่างงานประชุมสัมมนา ทำบุญ งานพิธีมงคลต่างๆ และขยายตลาดไปในจังหวัดใกล้เคียง เป็นของฝากที่เป็นที่รู้จักเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

อุปสรรคในการดำเนินกิจการ
-ต้องการเพิ่มผลผลิตจากเดิมวันละ 2,000-3,000 ชิ้น เป็นวันละ 5,000-6,000 ชิ้น เพราะตอนนี้ตลาดกำลังเป็นที่รู้จัก โดยทั่วไป กำลังผลิตไม่พอจำหน่าย โดยเฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ และช่วงต้นเดือนลูกค้าจะมีการสั่งจองจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก การฝึกคนที่จะมาทำขนมที่เป็นงานฝีมือเป็นสิ่งที่หาได้ยากมาก เพราะทุกวันนี้หาคนที่มีความเพียรพยายามทำงานประเภทนี้มีน้อย อุปสรรคจากค่าวัตถุดิบ ค่าอุปโภค บริโภคค่าน้ำมัน ปรับตัวขึ้นสูง แต่สินค้าเรายังจำหน่ายราคาเดิม


จุดได้เปรียบ
-ขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป มีกลุ่มลูกค้าประจำ และลูกค้าที่เคยได้รับเป็นของฝากผ่านมาก็แวะมาซื้อ มียอดขายไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 บาท และรสชาติของขนมเทียนแก้วแม่พูลศรีอร่อย เข้มข้น ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกต้องตามหลักอนามัย

กลยุทธ์ทางการตลาด
กลยุทธ์ด้านสินค้า/บริการ
-สินค้าใหม่ สด สะอาด ถูกหลักอนามัย ได้มาตรฐาน
-เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ส่งตรงเวลา
กลยุทธ์ด้านราคา
-จำหน่ายชะลอมละ50 บาท บรรจุ 400 กรัม ชะลอมละ 100 บาท บรรจุ 800 กรัม
-ไม่ใส่ชะลอม จำหน่ายกิโลกรัมละ 100 บาท
กลยุทธ์ด้านการจำหน่าย
-ขายตรงกลุ่มเป้าหมาย เป็นลูกค้าระดับชนชั้นกลาง เป็นผู้มีกำลังซื้อจะขายตาม สำนักงาน หน่วยงานราชการ และมีบริการรับส่งตามลูกค้าสั่ง

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด และการขาย
-ลูกค้าที่สั่งจะไม่ผิดหวังต้องมีสินค้าตามต้องการ มีบริการส่ง เป็นกันเองกับลูกค้าและต้องจำลูกค้าที่มาซื้อของให้ได้
สรุปและวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงมาก เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมียอดจำหน่ายในแต่ละวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ จะมียอดจำหน่ายวันละ 8,000-10,000บาท ซึ่งกิจการมีแนวโน้มจะยิ่งขยายตัวมากขึ้นจำเป็นต้องมีการปรับแผนพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มกำลังผลิต